درس آموزی از حوادث مقدمه امداد رسانی به موقع در حوادث جرحی معادن می تواند تا حد زیادی از گسنرش ضایعات جلوگیری نماید.کشورهای مختلف دنیا جهت ارائه کمک های اولیه به کارگران معادن مقررات متنوعی دارند . به عنوان مثال کشور انگلستان در قانون سال ۱۹۸۱ کارفرمایان را ملزم نموده به ازاء هر ۲۵ نفر ...

درس آموزی از حوادث آتش سوزی در یک کارخانه تولید فوم پلی استایرن ساختمانی  مقدمه فوم پلی استایرن (EPS) همانند بسیاری از مصالح ساختمانی آلی قابل احتراق بوده و خطرات مرتبط با انبارش و بکارگیری آنها بایستی در نظر گرفته شود . رفتار احتراقی این ماده بستگی به شرایط محیطی احتراق و مواد افزودنی بکار ...