آمایش سرزمین به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه‌گذار در بخش معدن و صنایع وابسته به آن به شمار می‌آید. در این میان انتخاب و جانمایی درست برای اجرای پروژه‌های معدن و صنایع معدنی در بحث آمایش از مهم‌ترین مواردی است که باید مد نظر قرار گیرد. در واقع تعریف یک استراتژی ...