با توجه به لزوم تشکیل دوره های آموزشی (ارتقاء پایه ، کوتاه مدت ، بازدید و .. ) و لزوم هماهنگی و برنامه ریزی های مربوطه لازم است اعضاء محترم قبل از آغاز ثبت نام دوره ها نسبت به ثبت نام اولیه دوره ها اقدام نمایند . لازم به ذکر است با توجه به ظرفیت محدود ...