به اطلاع اعضاء محترم سازمان می رساند با توجه به انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین بیمه نوین و سازمان نظام مهندسی معدن استان تخفیفات به شرح ذیل قابل ارائه می باشد . بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان پروژه های عمرانی ۲۰ الی ۳۰ درصد ضمنا تخفیفات قانونی ؛ تخفیفات عدم خسارت تا سال ...

تفاهنامه همکاری این تفاهنامه فی ما بین سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه و غذای آماده مهرداد به عنوان مجموعه تهیه و توزیع انواع غذاهای ایرانی منعقد می گردد . غذای آماده مهرداد به عنوان همکار در طول دوره همکاری فی مابین در قبال مراجعه اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه و ارائه کارت ...