...

...

اولین پروژه مطالعاتی مشترک سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه و سازمان صنعت ، معدن و تجارت در سال ۹۵ به اتمام رسید . در این پروژه مطالعاتی که توسط اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن استان انجام شد زمین شناسی ، ذخائر قیر طبیعی غرب استان و وضعیت موجود معادن بررسی گردید . از جمله ...

...

...

...

...