خیمه ماه محرم زده شد بر دل ما / باز نام تو شده زینت هر محفل ما

Print Friendly, PDF & Email