درج مختصات گوشه های محدوده در بانک معادن

🔴قابل توجه مسئولین فنی محترم معادن
با عنایت به نامه شماره ۲۰/۲۰۴۷۵ مورخه ۹۷/۲/۲۵ ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن ایران به اطلاع می رساند از خردادماه کلیه گزارشات ماهانه مسئولین فنی معدن منوط به در مختصات گوشه های محدوده در بانک اطلاعاتی معدن می باشد که بایست توسط مسئولین فنی محترم معادن درج شود تا اجازه ورود به بخش مربوط به درج گزارش را داشته باشد.

 

Print Friendly, PDF & Email