پروژه مشترک مطالعاتی سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان صمت به پایان رسید

اولین پروژه مطالعاتی مشترک سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه و سازمان صنعت ، معدن و تجارت در سال ۹۵ به اتمام رسید .
در این پروژه مطالعاتی که توسط اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن استان انجام شد زمین شناسی ، ذخائر قیر طبیعی غرب استان و وضعیت موجود معادن بررسی گردید .
از جمله نتایج این طرح عبارتند از :
۱- ارائه مدل نحوه تشکیل ذخائر قیر طبیعی
۲- ارتباط تکتونیک با تشکیل ذخائر معدنی قیر طبیعی
۳- بررسی اکتشافات معادن فعال و غیر فعال
۴- بررسی موارد استخراجی (طراحی ، ایمنی ، ماشین آلات ، نیروی انسانی و وضعیت حقوقی معادن )
۵- ارائه پیشنهادات نحوه اکتشاف و استخراج اصولی و فنی معادن

Print Friendly, PDF & Email