مزایده محدوده های اکتشافی و معدنی استان کرمانشاه

آگهی مزایده عمومی معدن و محدوده های اکتشافی 

سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه در نظر دارد اکتشاف و بهره برداری تعدادی از معادن و محدوده های اکتشافی را از طریق مزایده عمومی به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید .

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت آگاهی و کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده و لیست موضوع مزایده از روز شنبه مورخه ۹۵/۶/۲۰ تا تاریخ ۹۵/۷/۱۳ به محل سازمان به آدرس ذیل و یا به سایت سازمان صنعت ، معدن و تجارت به آدرس ksh.mimt.gov.ir مراجعه ، اسناد و مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مزایده را تهیه و پس از تکمیل ، حداکثر تا راس ساعت ۱۴ روز سه شنبه ۹۵/۷/۱۳ به دبیرخانه سازمان به نشانی : کرماناشه ، بلوار شهید بهشتی ، جنب سینما استقلال ، ساختمان شهید بهشتی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان کرمانشاه (دبیرخانه) صرفا به صورت حضوری تحویل و رسید دریافت نمایند . بدیهی است پس از ساعت مذکور هیچگونه مدرکی تحویل گرفته نخواهد شد . کمیسیون مزایده ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۹۵/۷/۱۵ برگزار می گردد .

Print Friendly, PDF & Email