گزارش خلاصه عملکرد مالی (جریانات نقدی) سازمان نظام مهندسی معدن استان

با توجه به مصوبه مجمع عمومی سالیانه سال ۹۴ گزارش عملکرد مالی (جریانات نقدی) سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه جهت اطلاع و ارائه نظرات در دسترس اعضاء محترم سازمان قرار میگیرد

 

Print Friendly, PDF & Email