دستورالعمل انتخاب واحد های نمونه معدنی (اکتشاف و بهره برداری)

قابل توجه کلیه بهره برداران محترم معادن استان

با توجه به دستورالعمل مربوط به انتخاب واحدهای نمونه معدنی شامل اکتشاف و بهره برداری جهت تقدیر به مناسبت روز صنعت و معدن خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به دانلود و تکمیل فرم پیوست و تحویل آن به سازمان اقدام نمائید

دانلود فرم  

Print Friendly, PDF & Email