بخشنامه رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی

بخشنامه ۳۰۰/۹۵/۵ مورخه ۹۵/۱/۲۹ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرائم مالیاتی واحد های تولیدی در راستای حمایت از واحد های تولیدی و تکریم مودیان مالیاتی

Print Friendly, PDF & Email