پرداخت هزینه های تحقیقات زیست محیطی

براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (۱۰) قانون بودجه سال ۱۳۹۴کل کشور مصوب جلسه ۱۳۹۴/۸/۶ هیات محترم وزیران :

مبلغ بیست میلیارد(۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با نسبت هفتاد درصد (۷۰%) و سی درصد (۳۰%) به ترتیب به وزارتخانه های صنعت ، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص می یابد تا در حدود تخصیص و براساس مبادله موافقتنامه فیمابین با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تا پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های تحقیقاتی با ارتقای وضعیت زیست محیطی واحد های تولیدی را در قالب کمک پرداخت نمایند

Print Friendly, PDF & Email