رفع اشتغال دغدغه اصلی هیات مدیره

جلسه همفکری سازمان نظام مهندسی معدن استان با معاونت اقتصادی وتوسعه منابع استانداری کرمانشاه با حضور جناب آقای مهندس رحیمی معاونت محترم اقتصادی استانداری وهیات مدیره وجمعی از اعضاء فعال سازمان دررشته های غیرمرتبط درمورخ ۲۸/۱۱/۹۴ درمحل سالن جلسات استانداری باموضوع تبیین راهکارهای مشترک جهت ایجاد تحرک پویا دربین اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن وکمک به ارائه طرحهای اقتصادی بخصوص دربخش فرآوری برگزار گردید.

درابتدای جلسه عزیزی ریاست سازمان ضمن تبریک مجدد انتصاب اقای مهندس رحیمی وتشکر اززحمات  دردوران مسئولیت ایشان با تشریح وظایف کارگروههای سازمان تشکیل کارگروههای جدید ازجمله ژئوفیزیک وژئوتکنیک درسازمان استان راازجمله اقدامات هیات مدیره درجهت معرفی توانمندیهای سازمان عنوان  وخواستار بکارگیری روشهای جدید علمی درحوزه های مختلف اقتصادی وعمرانیاز جمله  نظارت بر راههای استان،نگهداری ابنیه تاریخی واکتشاف منابع آب را که ازتوانمندیهایی سازمان می باشد خواستار شد درادامه دیگر اعضاء حاضر درجلسه پیشنهادات خود را مطرح نمودند. پیشنهاد نظارت برمعادن قیرطبیعی وصادرات مواد معدنی توسط مهندس جلیلیان وعدم استفاده از توان بالای فنی نیروههای متخصص سازمان دربکارگیری درپروژهای استان که دلیل اصلی  مهاجرت نیروهای متخصص استان میباشد ازدیگر موارد مطروحه توسط مهندس شکریزنماینده اعضا نقشه بردارسازمان بود  .درادامه دیگر اعضاء حاضر درجلسه ازجمله آقای مهندس سهرابی نماینده آزمایشگاه فنی ومکانیک خاک استان با تشریح شرح وظایف قابل واگذاری  به سازمان استان آمادگی خود را جهت عقد تفاهم نامه واستفاده از توان فنی سازمان اعلام نمود.

درخاتمه این جلسه مهندس رحیمی ضمن خیرمقدم وتشکر از حضور اعضای سازمان نظام مهندسی معدن از سازمان نظام مهندسی معدن بعنوان تاثیرگذارترین تشکل فنی وحرفه ای درحوزه معدن وفعالیتهای معدنی تقدیرنمود. رحیمی خواستار تقویت زمینه های ارتقا سطح آموزش و دانش فنی وهمچنین تربیت نیروی انسانی متخصص ،پژوهش وتحقیق در قالب پروپوزال های مدون وکاربردی درزمینه صادرات مواد معدنی ازمرزهای استان وهمچنین فرآوری معادن دولومیت،منگنز،منیزیوم ومرمریت دراستان شد. ازمصوبات این جلسه همکاری بیشتر فی ما بین سازمان ومعاونت اقتصادی درحوزه فرآوری جهت ارائه طرحهای اقتصادی تخصیص اعتبار فنی مخصوص درحوزه فرآوری شد

Print Friendly, PDF & Email