صدور پروانه اشتغال

با توجه به کمبود اعضاء دارای پروانه اشتغال در استان و ضرورت اخذ پروانه اشتغال برای کلیه اعضاء در سنوات آتی مقرر گردید که به منظور تسریع و تسهیل در این امر کلیه جلسات کمیته تشخیص صلاحیت هر روز جهت بررسی و در نهایت تایید درخواستهای صدور پروانه اشتغال تشکیل گردد . لذا کلیه اعضاء محترم می توانند با ارائه درخواست و ارسال سوابق کاری صدور پروانه اشتغال خود را پیگیری نمایند .

Print Friendly, PDF & Email