پارادکسهای اجرای قوانین و بخشنامه های مرتبط با بخش معدن چالش های پیشروی فعالیت های معدنی کشور

پارادکسهای اجرای قوانین و بخشنامه های مرتبط با بخش معدن چالش های پیشروی فعالیت های معدنی کشور

مهندس عزیزی ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان که در جلسه بررسی رفع موانع و مشکلات بخش معدن در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان در حضور ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان ، معاونین و کارکنان آن سازمان ، اعضاء هیات مدیره خانه معدن استان و فعالین بخش معدن سخن میگفت با اشاره به وجود مزیت های بسیار بخش معدن در کشور و وجود پتانسیل های بالقوه این بخش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری و ارائه آمار وضع موجود (سهم ۲۵ درصدی از بازار سرمایه ، ۳۰ درصدی از صادرات غیر نفتی و اشتغال) این بخش را دارای پتانسیل لازم به منظور جایگزینی به جای نفت و فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به نفت دانست و با انتقاد از سیاست های اقتصادی در سالهای اخیر با مقایسه بخش معدن با برخی از صنایع مانند خودرو سازی مزیت های مهم  بخش معدن را بیشتر دانست و معتقد به کم توجهی مجموعه دولت به بخش معدن می باشد . سپس در ادامه پارادکس های اجرای قوانین و بخشنامه های مرتبط به بخش معدن را مهمترین چالش پیشروی این بخش دانست . عدم رعایت ماده ۲۴ و ۵۶ آئین نامه اجرائی قانون معدن و عدم توجه به استخراج واقعی و محاسبه حقوق دولتی با توجه به رکود بازار که از موارد خارج از ید بهره برداران می باشد را از مهمترین چالش های پیشروی بخش معدن استان و کشور دانست . وجود نیروهای متخصص عضو نظام مهندسی معدن در کنار ذخائر با ارزش استان مهمترین مزیت استان دانست و خواستار برنامه ریزی جدی سازمان صنعت ، معدن و تجارت با استفاده از توان مهندسی استان شد

Print Friendly, PDF & Email