عضویت مهندس مرتضی عزیزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه

عضویت مهندس مرتضی عزیزی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه

با استناد به ماده ۱۳ قانون بهبود محیط کسب و کار و براساس حکم شماره ۲۰/۵۳۶/ص مورخه ۹۴/۰۶/۱۷ مهندس مرتضی عزیزی رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه ، عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در استان کرمانشاه شد .

Print Friendly, PDF & Email