جزییات قرارداد سازمان زمین شناسی ایران و فرانسه

روز سه شنبه ۱۲ آبانماه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران در راستای گسترش روابط بین المللی خود در شرایط پسا تحریم، مراودات علمی و فنی خود را با هدف انتقال دانش فنی با سه نهاد: سازمان زمین شناسی فرانسه (BRGM ( ،آکادمی علوم فرانسه و مرکز علوم و تحقیقات فرانسه(CNRS) توسعه خواهد داد.

 مهندس محمدتقی کره ای؛ رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان این مطلب گفت: به دنبال عقد تفاهم نامه همکاری بین سازمان زمین شناسی فرانسه و سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران در تابستان سال جاری از میان ۱۲ مورد توافق شده در آن تفاهم نامه ۲موضوع ،مدل سازی اکتشاف کانسارهای پنهان و عمیق و فرآوری عناصر نادر خاکی جهت اجرایی شدن در دستور کار قرار گرفت.
وی در ادامه افزود: قرارداد تفاهم نامه مزبور امروز جهت اجرایی شدن مورد بررسی و مذاکره طرفین قرار گرفت و پیش بینی میگردد طی دو روز اینده نهایی گردد ، هدف اصلی از انعقاد این قرارداد انتقال دانش فنی و به روزرسانی تجارب کارشناسان علوم زمین در کشور خواهد بود.
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور خاطر نشان کرد: مواردی از این تفاهم نامه که منجربه قرارداد شده بخش کوچکی از نواحی سرزمین پهناور ایران است که در صورت موفقیت و رسیدن به اهداف پیش بینی شده قابل تعمیم به سایر نواحی توسط کارشناسان کشورمان با توسل به دانش فنی روز جهان است.
کره ای تصریح کرد: کشور ما در زمینه اکتشاف و بهره برداری از ذخایر عمیق خود در ابتدای راه بوده و استفاده از تجربیات بین المللی و انتقال دانش فنی در این زمینه به متخصصین شایسته کشورمان، میتواند به شناسایی این منابع و مواهب الهی غنی کشورمان سرعت ببخشد .

 

Print Friendly, PDF & Email