دستورالعمل اجرای بند پ ماده ۴۰ برای بند ث ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی (تعلیق و لغو عضویت)

دستورالعمل اجرای بند پ ماده ۴۰ برای بند ث ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی (تعلیق و لغو عضویت)

اعضا محترم سازمان نظام مهندسی معدن کرمانشاه ضرورییست در اسرع وقت نسبت به پرداخت بدهی معوق خود براساس دستورالعمل پرداخت حق عضویت در لینک زیر اقدام نمایند

برای دریافت دستورالعمل اینجا کلیک کنید .

Print Friendly, PDF & Email