کاهش یک درصد از بیکاری استان نیازمند ایجاد حداقل ۵۰۰۰ شغل جدید می باشد

🔹مهندس عزیزی : جهت کاهش یک درصد از بیکاری استان نیازمند ایجاد حداقل ۵۰۰۰ شغل جدید می باشیم .
مرتضی عزیزی ریاست سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه عنوان کرد علیرغم وجود فرصت های سرمایه گذاری بسیار خوبی که در استان وجود دارد متاسفانه بدلیل عدم شناخت و نداشتن برنامه کارشناسی و عملیاتی نتوانسته ایم که از این فرصت ها به نحو مطلوب استفاده کنیم . وی خاطر نشان کرد که جهت برون رفت از این وضعیت دولت بایستی به بخش خصوصی از جمله سازمان های نظام مهندسی که با عضویت تعداد زیادی کارشناس می تواند در زمینه ارائه طرح های اشتغال زا موثر باشد بیشتر توجه کند.

 

Print Friendly, PDF & Email