انفجار در معدن سنگ لاشه خسرو آباد اسلام آباد غرب

براثر انفجار درمعدن سنگ لاشه خسرو آباد شهرستان اسلام آباد غرب یکی ازکارگران کشته شد:
متاسفانه بعلت عدم رعایت اصول ایمنی وتوجه به تذکرات معمول درزمان سیکل انفجار یکی ازکارگران این معدن بابرخورد سنگ پرتاب شده فوت گردید رییس سازمان نظام مهندسی معدن استان بااعلام این خبر اظهار داشت این دومین حادثه منجربه فوت درسال جاری می باشد.
توجه هرچه بیشتر به رعایت اصول ایمنی وبرخورد جدی بامعادن غیرایمن واستفاده ازمسئول ایمنی تمام وقت درمعادن حادثه خیز استان ازمواردیست که می تواند از بروز این گونه حوادث جلوگیری نماید.
ایشان برگزاری منظم جلسات ایمنی معادن استان توسط سازمانهای صمت،نظام مهندسی معدن ،اداره کار وبازدیدهای دورهای ازمعادن وپایش ایتمهای ایمنی فردی وگروهی رااز مهمترین اقدامات درسال جاری دانست وافزود قطعا بامعادن حادثه خیز برخورد قانونی خواهدشد .

 

Print Friendly, PDF & Email