کارگاه اموزشی لرزه نگاری اکتشافی

آشنایی با روش های لرزه نگاری انکساری و درون چاهی جهت مطالعات اکتشافی معدن و ژئوتکنیکی همراه با اموزش نرم افزارهای مربوطه

زمان:۱۳۹۳/۰۸/۰۵الی۱۳۹۳/۰۸/۱۰

مکان:نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

استاد :دکتر وحید ملکی

هزینه :۷۰۰،۰۰۰ریال

شماره حساب جهت واریز وجه۱۸۰۴۰۵۹۴۵۴

بانک تجارت به نام سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

تذکر:داشتن لب تاب الزامی است

زمان کلاس:۱۵الی۱۷

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر