مشخص شدن اعضا گروه های تخصصی

اعضای گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه با حضور جمعی از و با رای گیری مشخص شدند.

گروه تخصصی معدن:

محمد صادق رهبری

علی معتبر

مرتضی عزیزی

حمید تورتیز

اشکان یزدانی

گروه تخصصی زمین شناسی:

 

حسین بابا جانی

سودابه جلیلیان

اعظم انتظاری

بهنام سخاوتی

سجاد افضلی

گروه تخصصی نقشه برداری:

مجتبی اسدی زاده

حسین بنی عامریان

سیدعدنان رایزن

امیر حسین شکرریز

طیب حیدری

 

Print Friendly, PDF & Email