نظام نامه و دستورالعمل ها

بخش اول: هیأت عمومی
– نظام نامه برگزاری و اداره هیأت عمومی
– الحاقیه شماره ۱ به نظام نامه برگزاری واداره هیأت عمومی
بخش دوم: سازمان مرکزی
– نمودار ساختار کلان سازمان
– آیین نامه داخلی شورای مرکزی
– نظام نامه صندوق مشترک سازمان نظام مهندسی معدن
– نظام نامه امور برنامه ریزی و بودجه
– نظام نامه امور انتشارات و فناوری اطلاعات
– نظام نامه امور آموزش و پژوهش
– نظام نامه امور هماهنگی سازمان استان ها
– نظام نامه امور پشتیبانی
– نظام نامه امور ضوابط فنی و استانداردها
– نظام نامه کمیته تدوین دستورالعمل ها
– شرح وظایف مسئولان رشته های تخصصی سازمان
بخش سوم: سازمان استان ها
– نظام نامه انتخابات هیأت مدیره سازمان استان
– نظام نامه اداری و تشکیلاتی سازمان نظام مهندسی معدن استان
– نظام نامه دفاتر نمایندگی
– نظام نامه گروه های تخصصی سازمان استان
– نظام نامه برگزاری گردهمایی منطقه ای سازمان استان ها
بخش چهارم: امور مالی
– نظام نامه مالی سازمان نظام مهندسی معدن
– نظام پرداخت ها به ارکان سازمان
– بخشنامه وزیر دارایی در مورد بخشودگی مالیاتی
بخش پنجم: امور اعضای حقیقی
عضویت
– دستورالعمل تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه
– دستورالعمل دریافت کارمزد تشخیص صلاحیت و صدور پروانه
– دستورالعمل پذیرش اعضای کارورز
– ابلاغیه پذیرش رشته های جدید در سازمان نظام مهندسی معدن
– دستورالعمل اجرای بند پ ماده ۴۰ برای بند ث ماده ۳۸ آیین نامه اجرایی (تعلیق و لغو عضویت)
صدور پروانه اشتغال
– دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن- شخص حقیقی (ویرایش سوم)
– الحاقیه شماره ۱ به دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی
– الحاقیه شماره ۲ به دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی- شیوه نامه صدور پروانه اشتغال برای دارندگان مدرک تحصیلی مرتبط
***متمم های دستورالعمل صدور پروانه اشتغال اشخاص حقیقی (مصوبات شورای صدور پروانه اشتغال)
ظرفیت اشتغال
– دستورالعمل تعیین ظرفیت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال- اشخاص حقیقی
– مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی
– دستورالعمل چگونگی تأیید حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اعضای حقیقی و روش ارجاع خدمات
بخش ششم: امور اعضای حقوقی
– ۱-۶- دستورالعمل پذیرش و صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن- اشخاص حقوقی
– الحاقیه شماره ۱ به دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار حرفه های مهندسی معدن برای اشخاص حقوقی- شیوه نامه صدور پروانه اشتغال برای شرکت های مشاور
بخش هفتم: شرح و شرایط شغل های مختلف
– شرح و شرایط شغل مسئول فنی معدن
***فرم جدید گزارش ماهانه مسئول فنی معدن
– شرح و شرایط شغل مسئول فنی عملیات اکتشاف
– شرح و شرایط شغل مسئول ایمنی معدن
– شرح و شرایط شغل مسئول تهیه طرح معدن
– شرح و شرایط شغل مسئول تهیه طرح اکتشاف
– شرح و شرایط شغل مسئول زمین شناسی استخراجی معدن
– شرح و شرایط شغل مسئول تهیه گزارش پایان عملیات اکتشاف
– شرح و شرایط شغل مسئول میله گذاری
– شرح و شرایط شغل مسئول نقشه برداری در عملیات معدنی
– شرح و شرایط شغل مسئول فنی واحد های کانه آرایی و فرآوری مواد معدنی
– شرح و شرایط شغل مسئول فنی واحد متالورژی استخراجی
بخش هشتم: انتشارات و فناوری اطلاعات
– دستورالعمل انتشار مجله نظام مهندسی معدن ایران
– مقررات انتشار مجله توسط سازمان نظام مهندسی معدن استان ها
بخش نهم: آموزش
– دستورالعمل برگزاری دوره های آموزشی برای ارتقاء رتبه
بخش دهم: امور فنی و موارد متفرقه
– دستورالعمل انجام عملیات میله گذاری
– خدمات نقشه برداری در فعالیت های معدنی
– دستورالعمل چگونگی بررسی و تأیید طرح ها
– درجه بندی معادن بر اساس ظرفیت اسمی مندرج در پروانه
– درجه بندی منابع و کانسارهای مواد معدنی در فعالیت های اکتشافی
– درجه بندی واحدهای کانه آرایی
– ابلاغیه استفاده از کارشناسان سازمان به جای کارشناسان رسمی
– سند مدیریتی برنامه بازرسی
– دستورالعمل مراحل اجرای برنامه بازرسی
– سند مدیریتی برنامه تدوین ضوابط و معیارهای فنی
بخش یازدهم: تعرفه های عملیات
– تعرفه های عملیات اکتشافی در سال ۱۳۹۱ (برای منظور نمودن در طرح های اکتشافی)

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر