ضوابط و معیار های فنی

امور ضوابط فنی و استانداردها، در راستای اهداف و شرح وظایف مندرج در قانون نظام مهندسی معدن و آیین‌نامه اجرایی آن و به‌ویژه بندهای پ، ت، ث، ج، و چ از ماده ۲ و بندهای ج و چ از ماده ۲۲ و مفاد ماده ۳۲ قانون و بند ۸ از ماده ۶۶ و بندهای ج، چ و ح از ماده ۱۰۶ آئین‌نامه اجرایی تشکیل می‌شود.
Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر