قابل توجه مسئولین فنی معادن(بهره برداری) مهم

طبق بخشنامه سازمان نظام مهندسی معدن ایران هیچگونه گزارشی به صورت دستی قابل ارائه نمی باشد.مسئولین فنی موظفند فرم های گزارش ماهانه را دربانک اطلاعاتی گزارش ماهانه تکمیل وپس ازامضای الکترونیکی،ازگزارش خود پرینت ونسخه رابه سازمان ارائه دهند ودرصورت عدم تکمیل به موقع یاعدم گزارش های ماهانه عضو خاطی به شورای انتظامی معرفی می شود
جهت دریافت راهنمای چگونگی ورود به بانک های اطلاعاتی معادن و گزارش ماهانه معادن به اموراداری سازمان مراجعه نمایید

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر