قابل توجه اعضاء نقشه بردار

طبق بخشنامه شماره ۱۰۷/۶/۳۲۴۵۲مورخ ۹۲/۱۰/۱۱ سازمان نظام مهندسی معدن ایران(شورای مرکزی)گذراندن دروه آموزشی*نقشه برداری معدنی*برای نقشه بردارانی که سابقه  کار معدنی ندارند الزامی است.
لذا این دسته از نقشه برداران برای درخواست صدور پروانه اشتغال باید گواهی موفقیت درآزمون این دوره را ارائه کنند.همچنین ازنیمه دوم سال۱۳۹۳ ازارجاع کار به نقشه برداران دارای پروانه که سابقه کار معدنی نداشته ودوره آموزشی فوق را نگذرانده باشند جلوگیری خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر