قابل توجه اعضاء دارای پروانه اشتغال وکارورز

برای صدورویا ارتقاء پروانه اشتغال فقط مشاغلی قابل قبول هستند که بطور سالانه دربانک اطلاعاتی اعضاء درج شده باشد.لذا ضروری است حداکثرتا تاریخ ۲۷/۱۲/۹۲ سوابق شغلی سال ۹۲ را جهت ثبت درپرونده کتباً به سازمان نظام مهندسی معدن اعلام نمایید.شایان ذکراست که درزمان درخواست ارتقاء پایه فقط مشاغلی قابل پذیرش خواهد بود که درپرونده عضویت ثبت شده باشد

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر