شورای حل اختلاف نظام مهندسی معدن

شورای حل اختلاف با توجه به نیازجامعه معدنی استان درخصوص حل اختلافات معدنی و همچنین اختلافات روابط کاری فی ما بین اعضاء سازمان و کارفرمایان، شورای حل اختلاف سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه* به منظور تسریع و تسهیل در امور معادن و صنایع معدنی و امور اعضاء استان، درسال ۱۳۸۹ تشکیل گردید. این شورا مرکب از ۴ نفر عضو سازمان نظام مهندسی معدن و یک نفر از بهره برداران بخش خصوصی به انتخاب هیات مدیره سازمان استان می باشد، که احکام آنها پس از بررسی توسط معاونت رئیس کل دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف صادر گردید. ترکیب اعضاء شورا: ۱- میرحسین شرفی رئیس شورا ۲- بهروزمحبی نائب رئیس ۳- کرم اله صفری دبیر ۴- سهیل صدری عضو ۵- هوشنگ کرمی عضو * شورای حل اختلاف سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه فعالیتهای معدنی براساس قانون شوراهای حل اختلاف در استان می باشد. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای شکایاتی در این حوزه می باشند می توانند با مراجعه به شورا و سیر مراحل قانونی، شکایات خود را مطرح نمایند.
Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر