دومین همایش ونمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری درمعدن وصنایع معدنی

دومین همایش ونمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری درمعدن وصنایع معدنی
۱۹ تا ۲۱ آذرماه ۱۳۹۲-تهران-خ شهید بهشتی-ضلع جنوبی مصلی امام خمینی –
www.minex2013

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر