دوره ارتقا پایه : آموزش مسول فنی اکتشاف، ویژه رسته پی جویی واکتشاف

دوره ارتقا پایه :
آموزش مسول فنی اکتشاف
ویژه رسته پی جویی واکتشاف
تاریخ برگزاری:۹۳/۰۵/۱۲-۹۳/۰۵/۱۵
مکان:سازمان نظام مهندسی معدن
هزینه:۱۵۰۰۰۰۰ریال
آخرین مهلت ثبت :۹۳/۰۵/۰۶

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر