دریافت فرم های مورد نیاز

دریافت فایل فرم های مورد نیاز

فرم شماره ۱ :    عضویت حقیقی

فرم شماره ۲ :    عضویت حقوقی

فرم شماره ۳ :    شورای انتظامی( شکایت نامه –تجدید نظر)

فرم شماره ۴ :    تعهد اشتغال

فرم شماره ۵ :    بازرسی معادن

فرم شماره ۶ :    صدور پروانه اکتشاف(تعیین محدوده)

فرم شماره ۷ :    پروانه اشتغال حقیقی(گواهی اشتغال،خلاصه سوابق اشتغال،
درخواست صدور پروانه اشتغال، در خواست تمدید،ارتقاء و اصلاح پروانه)

فرم شماره ۸ :    پروانه اشتغال اشخاص حقوقی

فرم شماره ۹ :    دستورالعمل صدور پروانه اشتغال حقیقی

فرم شماره ۱۰ :    تاییدیه پایان عملیات اکتشاف

فرم شماره ۱۱ :    بیمه نامه اکتشاف(پرسشنامه)

فرم شماره ۱۲ :     استفاده از تسهیلات بهره برداری معادن

فرم شماره ۱۳ :    صندوق بیمه

فرم شماره ۱۴ :    شرح وشرایط شغل مسئول فنی اکتشاف

فرم شماره ۱۵ :    شرح وشرایط شغل مسئول فنی معدن

فرم شماره ۱۶ :    شرح وشرایط شغل مسئول ایمنی معدن

فرم شماره ۱۷ :    شرح وشرایط شغل مسئول تهیه طرح اکشاف

فرم شماره ۱۸ :    شرح وشرایط شغل مسئول تهیه طرح معدن

فرم شماره ۱۹ :    درجه بندی معادن

فرم شماره ۲۰ :    درجه بندی فعالیتهای اکتشافی

فرم شماره ۲۱ :    درجه بندی واحدهای کانه ارایی

فرم شماره ۲۲ :    تعرفه حق الزحمه مشاغل

فرم شماره ۲۳ :    میزان ظرفیت اشتغال اشخاص حقیقی

فرم شماره ۲۴ :    در خواست معرفی کارشناس و توافق نامه پذیرش خدمات
مهندسی

فرم شماره ۲۵ :    جزوات و نشریات

فرم شماره ۲۶ :    قرارداد مسئول فنی محدوده اکتشافی ومجوز برداشت شن
وماسه رودخانه ای

فرم شماره ۲۷ :    گزارش ماهیانه محدوده اکتشافی(PDF)

فرم شماره ۲۷ :    گزارش ماهیانه محدوده اکتشافی(WORD)

فرم شماره ۲۸ :    قرارداد مسئول فنی معدن

فرم شماره ۲۹ : گزارش ماهیانه مسئول فنی معدن (word) 

فرم شماره ۳۰ :    تعرفه عملیات اکتشافی در سال ۹۶

فرم شماره ۳۲ :    سوابق کاری (رزومه)

فرم شماره ۳۳ :    پرسشنامه مدرسان

فرم شماره ۳۴ :    گزارش ماهیانه مجوز برداشت شن و ماسه رودخانه ای (در قالب PDF )

فرم شماره ۳۴/۲ : گزارش ماهیانه مجوز برداشت شن و ماسه رود خانه ای ( در قالب WORD )

فرم شماره ۳۵ :    نشریه ۱۰۱
فرم شماره ۳۶ :    فرم تقاضای شرکت دردوره های آموزشی

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر