حفاری گمانه

ایجاد چاه های در زمین به منظور بررسی هیدرولوژی، زمین شناسی ،سنگ شناسی و…

که به وسیله ماشین ویا انسان حفاری می شود.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر