تقویم دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

شماره حساب جهت واریز مبلغ شهریه : فراگیر ۵۹۴۵۴- ۱۸۰۴۰ بانک تجارت شعبه شهید بهشتی به نام سازمان نظام مهندسی معدن

**شایان ذکر است برگزاری دوره ها در تاریخ مذکور منوط به حد نصاب رسیدن شرکت کنندگان می باشد**

ردیف

نام دوره

رسته

نام مدرس

تاریخ شروع

تاریخ پایان

هزینه ثبت نام (ریال)

محل برگزاری

۱

نقشه برداری معدنی

مشترک

مهندس اسماعیل توتونچی

۲۳/۰۹/۹۲

۲۷/۰۹/۹۲

۱۵۰۰۰۰۰

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- انتهای بلوار بنت الهدی ضلع شرقی میدان فرمانداری – سازمان نظام مهندسی معدن استان۸۲۱۴۷۹۰

۲

ایمنی  کار در معادن

مشترک

مهندس خالد مشتاق

۰۳/۱۰/۹۲

۰۶/۱۰/۹۲

۱۳۰۰۰۰۰

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- انتهای بلوار بنت الهدی ضلع شرقی میدان فرمانداری – سازمان نظام مهندسی معدن استان۸۲۱۴۷۹۰

۳

بررسی پایداری شیبهای خاکی و سنگی

استخراج

مهندس محمودخاکی

۱۸/۱۰/۹۲

۲۱/۱۰/۹۲

۱۳۰۰۰۰۰

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- انتهای بلوار بنت الهدی ضلع شرقی میدان فرمانداری – سازمان نظام مهندسی معدن استان۸۲۱۴۷۹۰

۴

معادن سطحی

استخراج

مهندس  محمودخاکی

۰۲/۱۱/۹۲

۰۵/۱۱/۹۲

۱۳۰۰۰۰۰

کرمانشاه- بلوار شهید بهشتی- انتهای بلوار بنت الهدی ضلع شرقی میدان فرمانداری – سازمان نظام مهندسی معدن استان۸۲۱۴۷۹۰

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر