تعهد شغلی

به منظورمحاسبه ظرفیت اشتغال باقیمانده ضرورت دارد کلیه اعضا(کارورز،پروانه دار) که در سال ۹۱و۹۲تعهد شغلی خود را تکمیل ننموده اند دراسرع وقت نسبت به اعلام وضعیت شغلی خود(اشتغال تمام وقت،پاره وقت ،وضعیت بیمه) درسالهای مذکوراقدام نمایند.شایان ذکر است مبنای تصمیم گیری این سازمان تعهد شغلی اعضاء می باشد

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر