تشکیل گروه تخصصی معدن سازمان نظام مهندسی معدن استان

جلسه تعیین و انتخاب گروه تخصصی معدن ۵ شنبه ۱۱ مردادماه سالجاری با حضور اعضاء محترم متقاضی عضویت در گروه تخصصی در محل سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه تشکیل گردید . 

در ابتدای این جلسه مهندس خالدی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی معدن استان ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضاء محترم از لزوم تشکیل گروههای تخصصی در سازمان سخن گفت و خاطر نشان کرد تشکیل گروههای تخصصی باعث پویایی و پیشرفت هر چه بیشتر رشته های اصلی و تعیین خط مشی سازنده در پیشبرد اهداف سازمان میشود  . در پایان این جلسه انتخابات در میان متقاضیان عضویت در گروه تخصصی معدن بصورت رای مخفی و بر روی برگه برگزار گردید که به ترتیب : آقایان محمد عابد خالدی با ۱۱ رای ، مسلم کرانی با ۱۰ رای ، محمدصادق رهبری با ۸ رای ، حسین رشیدی گویا با ۷ رای و نوذر سهرابی با ۷ رای به عنوان اعضای جدید گروه تخصصی معدن سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه انتخاب شدند . همچنین خانم فریبا میرزایی و آقای وحیدرضا کاظمی نیز به عنوان اعضا علی البدل این گروه انتخاب گردیدند . 

Print Friendly, PDF & Email