بازدید اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه از واحد فرآوری منگز شرکت سپهران ذوب کرمانشاه