ایجاد وحدت رویه در اکتشاف و استفاده از روش های ژئوفیزیکی

جلسه با حضور با مهندس عزیزی ریاست سازمان ،مهندس رضا زادهنماینده سازمان صنعت،معدن وتجارت ومهندس مصطفایی ورشیدی کویا در محل سالن جلسات برگزار گردیید.

در ایتدای جلسه ریاست سازمان مهندس عزیزی توضیحاتی درخصوص مکاتبات قبلی سازمان در خصوص ضرورت انجام عملیات ژئوفیزیکی وانجام عملیات توسط شرکت های فاقد صلاحیت ومشکلات پیش امده در این خصوص پرداختند.

واقای رضا زاده به توضیحاتی در مورد محدودیت های قانونی دراین خصوص پرداخت.

در ادامه مهندس رشیدی گویا با ارایه یک فایل پاور پوینت در مورد بررسی روش های ژئوفیزیکی که در اکتشاف قیر طبیعی مورد استفاده قرار می گیرند توضیحاتی ارائه نمود.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر