لیست نشریات

لیست ضوابط ومعیارها

 • –    تعاریف ومفاهیم درفعالیتهای معدنی (۷)
 • –    دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی (۸)
 • –    دستورالعمل ارزشیابی دارایی های معدنی(۹)
 • –    دستورالعمل فنی روشنایی درمعادن (۱۰)
 • –    راهنمایی تهیه گزارشهای طراحی معدن (۱۱)
 • –    فهرست خدمات مرحله طراحی پایه واحدهای کانه آرایی وفرآوری معدنی (۱۲)
 • –    راهنمای ملاحظات زیست محیطی درفعالیتهای اکتشافی (۱۳)
 • –    دستورالعمل فنی ترابری درمعادن (۱۴)
 • –    علائم استاندارد درنقشه های کانه آرائی مواد معدنی(۱۵)
 • –    ضوابط مکان یابی واحدهای کانه آرایی وفرآوری (۱۶)
 • –    فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن(۱۷)
 • –    دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی اکتشافی بزرک مقیاس( ۲۵۰۰۰/۱ و۲۰۰۰۰/۱ ) ورقومی کردن آن (۲۰)
 • –    دستورالعمل امداد ونجات درمعادن (۱۸)
 • –    دستورالعمل توزیع هوای فشرده درمعادن (۱۹)
 • –    دستورالعمل پایداری وپایدارسازی شیب ها درمعادن روباز(۲۲)
 • –    دستورالعمل طراحی واجرایی سیستم های نگهداری تونل های معدنی (۲۱)
 • –    علائم استاندارد نقشه های زمین شناسی (۲۳)
 • –    دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه ای (۲۵۰۰۰/۱ ) (۲۴)
 • –    فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف مس (۲۵)
 • –    راهنمای محاسبه قیمت تمام شده درفعالیتهای استخراج معدنی(۲۶)
 • –    راهنمای نرم افزاری علائم استاندارد نقشه های کانه آرایی مواد معدنی(۲۷)
 • –    دستورالعمل نگهداری وکنترل سقف درکارگاههای استخراجی(۲۹)
 • –    راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش دستی یا خودکار(۳۰)
 • –    ضوابط انجام آزمایش های کانه آرایی درمقیاس های آزمایشگاهی پایه وپیشاهنگ (۳۱)
 • –    راهنمای انتخاب ومحاسبه ظرفیت ماشین آلات وتجهیزات کارخانه کانه آرایی(۳۲)
 • –    شناسایی مواد معدنی وآزاد سازی آنها درکانه آرایی(۳۵)
 • –    فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها وکانی های صنعتی(۳۶)
 • –    واژه واصلاحات پایه اکتشاف،استخراج وفرآوری (۳۷)
 • –    راهنمای آبکشی درمعادن (۳۸)
 • –    راهنمای حمل ونقل مواد معدنی درمدارهای کانه آرایی (۳۹)

  *** جهت خرید به حسابداری سازمان مراجعه شود.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر