اطلاعیه مهم

به اطلاع کلیه مسئولین فنی معادن ومحدوده های اکتشافی می رساند.گزارشات مسئولین فنی بایستی بر اساس فرمهای مربوطه حداکثر تا تاریخ دهم هر ماه به واحد آموزش سازمان ارسال نمایند در غیر اینصورت مطابق ماده ۸۳ تخلفات حرفه ای وانضباطی اقدام خواهد شد

Print Friendly, PDF & Email