**اطلاعیه بسیار مهم**


باتوجه به هماهنگی صورت گرفته با دستگاههای اجرایی ذیربط به منظور تخصیص بودجه طرحهای تحقیقاتی واجرائی درکلیه فعالیتهای معدنی(اکتشاف،بهره برداری،فرآوری)ضروریست کلیه اعضاء درصورت داشتن طرح دراین زمینه پروپوزال مربوطه را جهت پیگیری به دبیرخانه سازمان ارسال نمایند.

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر