گروههای تخصصی

 گروههای تخصصی از بین اعضای واجد الشرایط هر رشته منتخب می شود که در راستای وظایف و اختیارات خود در ارتقای سطح علمی و فنی اعضا نقش بسزایی را ایفا خواهد نمود و با ارائه راهکارها و پیشنهادات در امور فنی و تخصصی، هیات مدیره و سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می نماید. در هر سازمان استان برای هر یک از رشته های اصلی شامل معدن، زمین شناسی، نقشه برداری و متالورژی استخراجی که تعداد اعضای آن بیش از ۵ نفر باشند، گروه تخصصی تشکیل می شود. هر گروه تخصصی دارای یک هیات رئیسه است که نمایندگی گروه تخصصی آن رشته را در امور مربوطه به عهده خواهد داشت . برای رشته های با ۳۰ نفر عضو ،۳ نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل و برای رشته های با تعداد اعضای بیشتر از ۳۰ نفر، ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی البدل تشکیل می شود. هیات مدیره در هر دوره سازمان استان موظف است حداکثر ۳ ماه پس از تاریخ شروع بکار خود، هیات رئیسه گروههای تخصصی را تشکیل دهد. اهم وظایف: ترویج اصول مهندسی نظارت بر فعالیت اعضا ارتقای دانش فنی گسترش فعالیتهای معدنی 

 

اعضاء گروه تخصصی سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمانشاه

دوره ششم

 

 ردیفنام و نام خانوادگیعضویتسمت
گروه تخصصی نقشه برداری۱مجتبی اسدی زادهاصلیرئیس
۲وحید نیازی اصلینائب رئیس
۳مجیدرضا ایوبیاصلیدبیر
۴سید عدنان رایزناصلیعضو
۵هوشنگ کرمی اصلیعضو
 حیدر مکی علی البدل 
 افسر بهرامیعلی البدل
گروه تخصصی معدن۱محمدصادق رهبریاصلیرئیس
۲نوذر سهرابی اصلینائب رئیس
۳مسلم کرانی اصلیمنشی
۴محمدعابد خالدی اصلیعضو
۵حسین رشیدی گویا اصلیعضو 
 فریبا میرزایی علی البدل 
 وحیدرضا کاظمی علی البدل 
گروه تخصصی زمین شناسی۱بهنام سخاوتیاصلیرئیس
۲فرانک بریموندی اصلینائب رئیس
۳کژال حیدری اصلیمنشی 
۴طاهره امینی اصلیعضو
۵سودابه جلیلیان اصلیعضو
 فائزه پرویزی علی البدل 
 علی علی ویسی علی البدل  

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر