آگهی اولین مزایده عمومی محدوده‌های معدنی استان کرمانشاه سال ۹۴

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در نظر دارد در اجرای تبصره یک ماده ۱۰ قانون معادن و اصلاحیه آن و آیین‌نامه اجرایی، امتیاز بهره‌برداری از معادن و تکمیل عملیات اکتشافی محدوده‌های قابل واگذاری را با رعایت کلیه قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

متقاضیان شرکت در مزایده می‌توانند جهت دریافت لیست معادن و محدوده‌های اکتشافی و اسناد و مدارک و فرم‌های شرکت در مزایده و آگاهی از شرایط شرکت در مزایده پس از بررسی دقیق موضوع، حداکثر تا تاریخ ذکر شده ذیل به آدرس کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، جنب سینما استقلال، ساختمان شهید بهشتی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه (معاونت امور صنایع و معادن) و یا به پورتال سازمان به آدرس http://ksh.mimt.gov.ir   مراجعه و مدارک و اسناد مربوطه را اخذ نموده و پیشنهادات خود را پس از بازدید از معادن و محدوده های مورد نظر با توجه به شرایط مندرج ذیل، تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ  ۲۴/۵/۹۴ در یک پاکت لاک و مهر شده حاوی سه پاکت به دبیرخانه سازمان تحویل و رسید دریافت نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر فایل های pdf ذیل را دانلود نمایید.

پس از تشکیل کمیته فنی و بررسی صلاحیت‌ها، پیشنهادات رسیده (پاکت ج) رأس ساعت ۳۰/۸ صبح روز پنج شنبه مورخ ۲۹/۵/۹۴ در کمیسیون مزایده که در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تشکیل می‌گردد، باز و قرائت خواهد شد.

Print Friendly, PDF & Email