آدرس جدید سازمان

آدرس جدید سازمان: کرمانشاه -بلوار شهید بهشتی-انتهای بلواربنت الهدی-ضلع شرقی میدان فرمانداری -کدپستی ۶۷۳۳۳۴-۶۷۱۵۶ -صندوق پستی:۱۸۴۸-۶۷۱۵۵

تلفن:۱- ۸۲۱۴۷۹۰     فکس:۸۲۱۴۷۹۲

email:kermanshah@ime.org.ir

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر