آخرین اخطار

اطلاعیه های سازمانبدینوسیله برای آخرین بار اخطار میگردد که دراسرع وقت نسبت به اعلام مشاغل خود اقدام نمایند.درغیراینصورت این سازمان برابر مقررات اقدام خواهد نمود…

Print Friendly, PDF & Email

این مطلب دارد بدون نظر